Konkurs im. H.Wereszyckiego i W.Felczaka

Informacje o nagrodzie

Nagroda im. Wacława Felczaka i Henryka Wereszyckiego ustanowiona została w 2001 roku przez Polskie Towarzystwo Historyczne – Oddział w Krakowie i Wydział Historyczny Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Ta jedyna w Krakowie nagroda historyczna przyznawana jest corocznie w uznaniu wybitnych osiągnięć jednemu z grona polskich oraz zagranicznych autorów zajmujących się dziejami Europy Środkowo-Wschodniej i jej relacji z Polską od średniowiecza do współczesności.

 

Regulamin Konkursu

 

 

Patroni Nagrody to wybitni znawcy i badacze tego regionu.

 

Wif 20111.jpg

 

Prof. Henryk Wereszycki był wybitnym znawcą dziejów Polski porozbiorowej, historii dyplomacji europejskiej w XIX wieku i monarchii habsburskiej, oraz autorem wielu dzieł fundamentalnych dla polskiej historiografii.

Prof. Wacław Felczak zajmował się zaś badaniami historii Węgier, Europy Środkowej i Słowiańszczyzny południowej w XIX i XX wieku. Jego dorobek naukowy uznawano i ceniono tak w kraju, jak za granicą.Odbywający się corocznie pod patronatem tych znakomitych badaczy Konkurs obejmuje publikacje dotyczące dziejów Europy Środkowo-Wschodniej od XVIII do XX wieku, które ukazały się w ostatnich 3 latach. Nagroda naprzemiennie w kolejnych edycjach przyznawana jest historykom polskim i zagranicznym.

 

Prawo rekomendacji do Nagrody mają wyższe uczelnie, instytucje naukowe oraz wydawnictwa. Wyboru laureata dokonuje Kapituła Nagrody, po rozpatrzeniu prac nadesłanych na konkurs. Decyzję podejmuje w dwóch tajnych głosowaniach: w pierwszym przyznaje nominacje 10 najlepszym pracom wybranym przez Kapitułę spośród nadesłanych książek, w drugim spośród nominowanych wyłoniony zostaje laureat Nagrody Głównej.


Fundatorem Nagrody, która wynosi 20 tys. PLN (ok. 4,5 tys. Euro) jest Wydawnictwo Literackie oraz Wydział Historyczny UJ.

Od 2002 r. przyznawana jest także Nagroda Honorowa za szczególne zasługi na polu naukowym i popularyzatorskim.

Tradycyjnie uroczystość wręczenia Nagrody odbywa się 13 grudnia, w rocznicę urodzin Henryka Wereszyckiego, z udziałem JM Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, Sekretarza Generalnego Polskiej Akademii Umiejętności, konsulów krajów Europy Środkowej oraz przedstawicieli prasy, radia i telewizji.

Zgłoszenia wraz z egzemplarzem rekomendowanej książki do konkursu można nadsyłać do  30 października na adres:
prof. dr hab. Antoni Cetnarowicz 
Zakład Historii Powszechnej Nowoczesnej
Instytut Historii UJ
ul. Gołębia 13
31-007 Kraków

Skład Kapituły Nagrody im. W. Felczaka i H. Wereszyckiego:

 1. Prof. dr hab. Michał Pułaski (przewodniczący)
 2. Prof. dr hab. Antoni Cetnarowicz
 3. Prof. dr hab. Andrzej  Chwalba
 4. Prof. dr hab. Andrzej Essen
 5. Prof. dr hab. Włodzimierz Mędrzecki 
 6. Prof. dr hab. Maciej Koźmiński
 7. Dr hab. Elżbieta Orman
 8. Dr hab. Stanisław Pijaj, prof. UJ
 9. Dr hab. Piotr Wróbel, prof. UJ
 10. Prof. dr hab. Stanisław Sroka
 11. Prof. dr hab. Jan Święch
 12. Prof. dr hab. Mariusz Wołos
 13. Prof. dr hab. Krzysztof Zamorski

 

 

 

Edycja I (2001)

Nagroda Główna: István Kovács za książkę "Byliśmy z Wami do końca". Polacy w węgierskiej Wiośnie Ludów 1848-1849 (Wydawnictwo Rytm 2001).

 

Edycja II (2002)

Nagroda Główna: Włodzimierz Mędrzecki za książkę Niemiecka interwencja militarna na Ukrainie w 1918 roku (Warszawa 2000).

Nagroda Honorowa: Jerzy Kłoczowski.

 

Edycja III (2003)

Nagroda Główna: Jan Němeček za książkę Od spojenectví k roztrľce. Vztahy československé a polské exilové reprezentace 1939-1945.

Nagroda Honorowa: Alberto Basciani.

 

Edycja IV (2004)

Nagroda Główna: Stanisław Pijaj za książkę Między polskim patriotyzmem a habsburskim lojalizmem. Polacy wobec przemian ustrojowych monarchii habsburskiej (1866-1871) (Kraków 2003).

Nagroda Honorowa: Andrzej Szczerski.

 

Edycja V (2005)

Nagroda Główna: Vasilij Melik za książkę Slovenci 1848-1918 (Maribor 2002).

Nagroda Honorowa: "Terra Scepusiensis. Stan badań nad dziejami Spiszu”, red. naukowa Ryszard Gładkiewicz i Martin Homza przy współudziale Michała Pułaskiego i Michala Slivki (Levoča-Wrocław 2003).

 

Edycja VI (2006)

Nagroda Główna: Michał J. Zacharias za książkę Komunizm, federacja, nacjonalizmy. System władzy w Jugosławii 1943-1991. Powstanie, przekształcenia, rozkład (Neriton 2004).

Nagroda Honorowa: Elżbieta Znamierowska-Rakk za całokształt pracy naukowej.

 

Edycja VII (2007)

Nagroda Główna: Jan Křen za książkę Dvě století střední Evropy (Argo 2006).

Nagrody Honorowe: Ondřej Felcman i Eva Semotanová za całokształt pracy naukowej.

 

Edycja VIII (2008)

Nagroda Główna: Piotr Majewski za książkę „Niemcy sudeccy" 1848-1948. Historia pewnego nacjonalizmu (Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2007).

Nagroda Honorowa: Marek Kornat za książkę Jerzy Giedroyć, Czesław Miłosz. Listy 1952-1963 (Czytelnik 2008).

 

Edycja IX (2009)

Nagroda Główna: Peter Vodopivec za książkę Pohlinove slovnice do samostojne države: slovenska zgodovina od konca 18. stoletja do konca 20. Stoletja (Ljubljana 2006).

Nagroda Honorowa: Wydawnictwo „Srednja Europa”, Zagrzeb, Chorwacja - Damir Agičić.

 

Edycja X (2010)

Nagroda Główna: Jan Jacek Bruski za książkę Między prometeizmem a Realpolitik (Wydawnictwo Historia Iagiellonica, Kraków 2010).

Nagroda Honorowa: Andrzej Kastory za książkę Wielka Brytania wobec wydarzeń w Europie Środkowej w latach II wojny światowej (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2009).

 

Edycja XI (2011)

Nagroda Główna: Isabel Röskau-Rydel za książkę Niemiecko-austriackie rodziny urzędnicze w Galicji 1772–1918. Kariery zawodowe – środowisko – akulturacja i asymilacja (Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Pedagogicznego, Kraków 2011).

Nagrody Honorowe: Joanna Januszewska-Jurkiewicz za książkę Stosunki narodowościowe na Wileńszczyźnie w latach 1920-1939 (Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2011) Anna G. Piotrowska za książkę Topos muzyki cygańskiej w kulturze europejskiej od końca XVIII do początku XX wieku (Musica Iagellonica, Kraków 2011).

 

Edycja XII (2012)

Nagroda Główna: Hans Henning Hahn za książkę Stereotypy - Tożsamość - Konteksty. Studia nad polską i europejską historią (Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 2011).

Nagroda Honorowa: Jarosław Hrycak za osiągnięcia w polsko-ukraińskiej współpracy naukowej.

 

Edycja XIII (2013)

Nagroda Główna: Arkadiusz Janicki za książkę Kurlandia w latach 1795–1915. Z dziejów guberni i jej polskiej mniejszości (Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2011).

Nagroda Honorowa: Waldemar Łazuga za książkę Kalkulować… Polacy na szczytach C.K. Monarchii (Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2013).

 

Edycja XIV (2014)

Nagroda Główna: Arnold Suppan za książkę  Hitler – Beneš – Tito. Konflikt, Krieg und Völkermord in Ostmittel- und Südosteuropa (Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wien 2014)

Nagroda Honorowa: Emil Brix za książkę Z powrotem w Europie Środkowej. Eseje i szkice (międzynarodowe Centrum Kultury w Krakowie, Kraków 2012) oraz za całokształt twórczości i działań na rzecz wskrzeszenia i rozwoju idei Europy Środkowej.

 

Edycja XV (2015)

Nagroda Główna: Andrzej Dubicki za książkę System partyjny Królestwa Rumunii. Uwarunkowania i funkcjonowanie (Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2013).

Nagroda Honorowa: Krzysztof Nowak i Idzi Panic za pracę zbiorową Śląsk Cieszyński od Wiosny Ludów do I wojny światowej,  red. Krzysztof Nowak, Idzi Panic, Starostwo Powiatowe w Cieszynie 2013 [Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych, pod red. Idziego Panica, t. 5]. Śląsk Cieszyński w latach 1918-1945, red. Krzysztof Nowak, Starostwo Powiatowe w Cieszynie 2015 [Dzieje Śląska Cieszyńskiego od zarania do czasów współczesnych, pod red. Idziego Panica, t. 6].

 

Edycja XVI (2016)

Nagroda Główna: Romuald Turkowski za książkę Agraryści Czechosłowaccy w latach 1935-1938-1989.Część 1. Od narodzin w czasach Cesarstwa Austro-Węgierskiego do rozkwitu w okresie I Republiki, Część 2. Od schyłku działalności w I Republice do emigracyjnej egzystencji na Zachodzie (Oficyna Wydawnicza ASPRA, Warszawa 2012-2013).

Nagroda Honorowa: Piotr Stefan Wandycz za całokształt pracy naukowej. 

 

Edycja XVII (2017)

Nagroda Główna: Peter Rassek za książkę Für ein freies Polen und ein liberales Preußen: Czartoryskis Deutschlandpolitik am Vorabend der Revolution von 1848. Ein Beitrag zur polnisch-deutschen Beziehungsgeschichte (Peter Lang, 2016).

Nagroda Honorowa: Istvan Kovács za książkę Honwedzi, emisariusze, legioniści. Słownik biograficzny polskich uczestników Wiosny Ludów na Węgrzech 1848-1849 oraz całokształt twórczości.

 

Edycja XVIII (2018)

Nagroda Główna: Michał Jarnecki oraz Piotr Kołakowski za książkę "Ukraiński Piemont": Ruś Zakarpacka w okresie autonomii 1938-1939 (Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2017)

Nagroda Honorowa: Maciej Górny za książkę Kreślarze ojczyzn: geografowie i granice międzywojennej Europy, (IH PAN „Metamorfozy społeczne, t. 11”, Warszawa 2017)

 

Edycja XIX (2019)

Nagroda Główna: Vojislav G. Pavlović za książkę "De la Serbie vers la Yougoslavie. La France et la naissance de la Yougoslavie: 1878-1918".

Nagroda Honorowa: Gaëtan Nocq oraz Isabelle Davion za książkę "Le rapport W - Infiltré à Auschwitz".

 

Edycja XX (2020)

Nagroda Główna: Maciej Czerwiński za książkę "Chorwacja. Dzieje, kultura, idee" (Wydawnictwo MCK, Kraków 2020)

Nagroda Honorowa: Tomasz Stryjek za książkę "Współczesna Serbia i Chorwacja wobec własnej historii", (Wydawnictwo ISP PAN, Warszawa 2020)

Galeria